ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบบทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้นป.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2563,01:44  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน ป.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:36  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ป.3 Unit 1 ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,21:12  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องห.ร.ม.และค.ร.น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช คำจุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,00:33  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช คำจุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2563,00:31  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา สำเร็จกิจเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,13:56  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,13:44  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
ชื่ออาจารย์ : นายสุภเวช ดาวล้อม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,13:41  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 หน่วยที่ 1 เรื่องความเป็นมาของท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,13:00  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..