ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ในชั้นเรียนส าหรับวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,19:06  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง สร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,19:03  อ่าน 7226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practise
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,19:01  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง เทียนตะไคร้ไล่ยุง
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,15:31  อ่าน 782 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานเรื่อง การสังเคราะห์แสงของใบข่อย
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,15:11  อ่าน 675 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,11:48  อ่าน 755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,11:44  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยคุณครูเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ชื่ออาจารย์ : นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2557,11:31  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยคุณครูวันเพ็ญ พ่วงฉางทอง
ชื่ออาจารย์ : นางวันเพ็ญ พ่วงฉางทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2557,11:18  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผักสดมากมี คุณค่ามาก โดยคุณครูประภาศรี บุญศิริ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาศรี สง่าในเมือง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2557,11:10  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..