ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชาภาษาไทย ป.๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารี ภูมิโคกรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2562,19:00  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไมตรี ทองมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:55  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,09:19  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ฉบับจริง จำนวน ๓๐ ข้อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไพริน นารารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,20:05  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:58  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Final Exam Semester 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,15:05  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.4
ชื่ออาจารย์ : นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,17:28  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตย.ข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:22  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาค
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:22  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,11:22  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..