ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทสุปผู้บริหารการประเมินโครงการการบริหารจัดการการเรียนการ สอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
ชื่ออาจารย์ : ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,16:53  อ่าน 1080 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิม พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ชื่ออาจารย์ : ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,16:51  อ่าน 1774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:25  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบก่อนเรียน -หลังเรียนทศนิยม ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:24  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,05:45  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,07:31  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิชาสังคมฯ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,07:29  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคชั้นป3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,13:56  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร หนูทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,09:11  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร หนูทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,09:08  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..