ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เกิดเทศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ เกิดเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเนษณี สุกกานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ มอญวัฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจโทณรงค์ชัย บุญทูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีกิติศักดิ์ พรหมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรดี อ่ำหนองบัว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลทิพย์ ชัยมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ศรีเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ อ้นอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาราวี อาจารสัมปันโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชาติ อภิจารี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ