ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายจารียุทธยา พันนุมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

Miss.Erlinda Narciso

Miss.Hannah Tuballa