กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรพงษ์ ชูนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : konerobot@gmail.com

นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายประจักษ์ จรัสฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิภาดา เตือนขุนทด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายมนตรี ภู่ประกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4