ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1