ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3