กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : konerobot@gmail.com