ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางมยุรี ไหลหรั่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวไมตรี ทองมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1