ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวไมตรี ทองมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมยุรี ไหลหรั่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4