กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีชนะพล สุนทรนิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายรัฐกานต์ ลำพาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายเกรียงไกร มงคลวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง