ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2