กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีชนะพล สุนทรนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายรัฐกานต์ ลำพาย
ครูอัตราจ้าง