กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวไมตรี ทองมี
ครู คศ.2

นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
ครู คศ.2

ว่าที่ รต.ชนะพล สุนทรนิล
ครูผู้ช่วย