ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสมปอง แช่มชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนงนุช คำจุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4