ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมบัติ กันนิ่ม
ครู คศ.3

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมปอง แช่มชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงนุช คำจุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3