ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงนุช คำจุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3