ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไพริน นารารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปุญญาภา ดวงนิล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3