กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : kru_yacht@hotmail.co.th

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : pollo.095@hotmail.com

นางสาวไพริน นารารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : p.nararak@gmail.com