ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไพริน นารารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2