ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวไพริน นารารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุรีรัตน์ ศิลาอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปุญญาภา ดวงนิล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุภเวช ดาวล้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4