ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัญญานารถ กองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1