ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัญญานารถ กองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปวีณา กองวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3