ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปวีณา กองวิเศษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัญญานารถ กองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุษบา สร้อยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุภเวช ดาวล้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3