ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิภารัตน์ ไชยสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำพันธ์ ทองทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวศศิธร หนูทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววารี ภูมิโคกรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวหทัยรัตน์ หนอสีหา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2