ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำพันธ์ ทองทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวศศิธร หนูทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรพงษ์ ชูนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3