คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุนิสา แก้วประสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวันเพ็ญ พ่วงฉางทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสินีนาฎ แสงแพง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอมลวรรณ โสมแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริขวัญ แสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอรสา คงสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวศิริวรรณ พันธ์รักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกนกวรรณ พุ่มเที่ยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางขวัญหทัย กรุณาฤทธิโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวประภาศรี สง่าในเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสุดารัตน์ บุญคุ้ม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวรุจิเรข เกตุชาติ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวรุ่งนภา เพชรสำรวล
ครูพี่เลี้ยง