ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวันเพ็ญ พ่วงฉางทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเฟื้องฟ้า อาษาสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสินีนาฎ แสงแพง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมลวรรณ โสมแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิริขวัญ แสนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา แก้วประสงค์
ครูผู้ช่วย

นางศศินุช พรมเกิด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกรองแก้ว ไหวทันการ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางขวัญหทัย กรุณาฤทธิโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวประภาศรี สง่าในเมือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกนกวรรณ พุ่มเที่ยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางแก่นจันทร์ เจนชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1