คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวันเพ็ญ พ่วงฉางทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสินีนาฎ แสงแพง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมลวรรณ โสมแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศิริขวัญ แสนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา แก้วประสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรสา คงสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวศิริวรรณ พันธ์รักษา

นางสาวกนกวรรณ พุ่มเที่ยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางขวัญหทัย กรุณาฤทธิโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุดารัตน์ บุญคุ้ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุจิเรข เกตุชาติ
ครูอัตราจ้าง