ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ข้อสอบค1.1
2 แบบทดสอบเรื่องทศนิยม
3 ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562
4 ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
5 แบบทดสอบ
6 ข้อสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561
7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ในชั้นเรียนส าหรับวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5