ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา กองวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกคณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่1
2 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1