คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.46 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการการปฏิบัติงานบริหารงานการงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.77 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการการปฏิบัติงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 516.8 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการการปฏิบัติงานงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.97 KB