ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 2083
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 2543
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 2053
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 780
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 639
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 98
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 139
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 124
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 203
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 188
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 338
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 160
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 693
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 6742
ตัวชี้วัดวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.08 KB 9246
ตัวชี้วัดวิชาคภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 2237
ตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3078
ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.51 KB 8418
ตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 811
ตัวชี้วัดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.19 KB 6776
ตัวชี้วัดวิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 43279
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 721
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 192
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 191
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.08 KB 72
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.17 KB 66
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.25 KB 47
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.12 KB 52
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.93 KB 73
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.23 KB 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.95 KB 31
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.85 KB 34
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21 KB 36
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 74
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 53
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 50
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 53
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 51
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 57
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 51
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 138
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 108
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 153
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 121
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 126
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 201
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 177
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 433
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 316
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 360
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 206
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 330
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 199
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 94
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 89
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 145
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 14
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 76
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 369