ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 2071
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 2400
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 2008
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 769
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 635
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 84
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 123
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 119
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 188
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 176
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 325
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 149
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 678
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 6033
ตัวชี้วัดวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.08 KB 8129
ตัวชี้วัดวิชาคภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 1789
ตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 2792
ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.51 KB 7586
ตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 783
ตัวชี้วัดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.19 KB 6238
ตัวชี้วัดวิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 42666
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 712
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 184
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 180
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.67 KB 92
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.79 KB 105
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.73 KB 132
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.71 KB 73
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.62 KB 71
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.14 KB 132
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 65
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 41
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 43
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 44
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 41
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 46
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 41
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 118
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 91
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 140
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 109
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 115
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 150
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 171
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 415
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 307
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 307
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 198
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 318
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 198
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 87
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 83
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 129
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 11
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 70
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 353