ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.62 KB 289
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 2293
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 6743
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 4339
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 1023
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 886
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 446
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 385
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 333
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 440
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 408
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 566
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 369
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 930
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 11828
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 11393
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 6151
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.52 KB 4825
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.68 KB 21159
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 1526
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.29 KB 9727
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 47159
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 971
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 403
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 432
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.51 KB 182
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.8 KB 191
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.36 KB 188
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.24 KB 254
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 263
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.35 KB 242
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.94 KB 252
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.56 KB 270
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.08 KB 250
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 323
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 310
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 288
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 270
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 277
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 292
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 316
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 977
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 680
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 558
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 569
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 393
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 1120
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 412
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 705
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 528
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 597
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 413
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 548
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 391
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 279
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 277
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 360
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 215
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 267
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 596
แบบคำร้อง
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 181
ขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 186
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.86 KB 177
คำร้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 185