ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 2071
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 2296
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 1990
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 765
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 633
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 81
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 120
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 118
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 185
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 168
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 323
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 145
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 676
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 4887
ตัวชี้วัดวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.08 KB 5359
ตัวชี้วัดวิชาคภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 934
ตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 2245
ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.51 KB 5474
ตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 760
ตัวชี้วัดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.19 KB 4311
ตัวชี้วัดวิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 41377
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 712
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 183
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 179
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.67 KB 84
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.79 KB 97
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.73 KB 112
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.71 KB 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.62 KB 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.92 KB 93
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 58
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 39
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 38
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 42
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 38
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 44
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 35
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 116
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 89
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 136
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 101
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 91
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 112
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 166
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 413
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 306
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 302
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 196
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 317
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 195
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 87
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 78
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 119
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 2
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 70
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 348