ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 2087
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 2574
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 2069
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 782
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 644
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 103
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 145
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 128
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 207
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 193
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 343
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 165
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 698
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 6855
ตัวชี้วัดวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 9821
ตัวชี้วัดวิชาคภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 2309
ตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3153
ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.56 KB 8561
ตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 831
ตัวชี้วัดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.31 KB 6988
ตัวชี้วัดวิชาศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 43634
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 726
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 196
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 198
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.08 KB 97
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.17 KB 89
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.25 KB 69
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.12 KB 66
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.93 KB 97
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.23 KB 89
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.95 KB 36
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.85 KB 39
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21 KB 42
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 81
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 59
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 56
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 57
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 56
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 63
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 61
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 154
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 116
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 164
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 141
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 137
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 218
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 178
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 436
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 317
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 362
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 209
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 333
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 205
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 95
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 89
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 146
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 16
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 76
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 371