ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.62 KB 71
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 2108
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 3791
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 2658
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 828
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 678
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 161
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 194
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 151
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 251
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 222
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 377
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 187
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 739
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 8384
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 10959
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 3462
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.52 KB 3897
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.68 KB 14498
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 1248
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.29 KB 8355
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 45293
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 774
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 219
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 247
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.03 KB 53
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.2 KB 58
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.39 KB 37
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.16 KB 41
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.3 KB 62
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.44 KB 52
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.66 KB 45
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 131
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 112
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 101
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 84
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 89
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 97
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 127
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 506
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 286
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 318
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 274
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 202
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 397
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 219
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 496
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 340
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 413
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 235
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 362
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 214
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 105
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 100
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 174
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 37
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 87
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 409