ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.62 KB 246791
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 248755
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 260123
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 256373
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 247515
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 247389
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.2 MB 246454
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.7 KB 70045
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 70043
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.69 KB 70041
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.51 KB 246641
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.57 KB 246737
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.33 KB 246735
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.7 KB 246733
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.85 KB 246732
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.01 KB 246748
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.79 KB 246729
แบบคำร้อง
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 246645
ขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 246648
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.86 KB 246632
คำร้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 246727
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 247461
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 246673
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 246728
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 247077
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 246832
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 246734
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 246731
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 247022
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 246847
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 246997
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 247060
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 246876
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 246808
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 246806
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 246772
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 246755
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 246753
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 246780
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 246795
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 248976
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 247532
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 247351
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 248431
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 246877
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 250120
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 246905
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 247211
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 246859
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 246889
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 266557
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 258972
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 260362
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.52 KB 252656
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.68 KB 278192
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 248283
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.29 KB 261486
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 298136
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 248321
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 246876
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 246829
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 246915
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 246885
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 247060
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 246835
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 247415