ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
E-Service เอกสารบริการ
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146476
ขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146546
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.86 KB 146728
คำร้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 146841
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สี PNG Image ขนาดไฟล์ 307.56 KB 146529
รายชื่อนักเรียน (10 มิ.ย.) ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.06 KB 20715
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.9 KB 20715
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.89 KB 20732
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.82 KB 20721
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.82 KB 20714
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.15 KB 20716
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.02 KB 20719
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 126203
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.84 KB 126188
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.93 KB 126185
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.77 KB 126215
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.68 KB 126198
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.65 KB 126201
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.65 KB 126193
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.6 KB 126211
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.3 KB 126218
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (เล่มเหลือง) ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.15 MB 146992
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146839
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 161347
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 147139
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 166261
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.52 KB 150035
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.68 KB 180426
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 146808
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.29 KB 152482
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 157111
งานธุรการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.42 KB 64267
รายงานการประชุมข้าราชครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.39 KB 123737
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.62 KB 146656
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 146533
หนังสือรับรองการก่อตั้ง ร.ร. (1) JPEG Image ขนาดไฟล์ 273.18 KB 146523
หนังสือรับรองการก่อตั้ง ร.ร. (2) JPEG Image ขนาดไฟล์ 196.87 KB 146473
งานบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.09 KB 126415
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 146773
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146517
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146751
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 146588
งานวิชาการ
รายงาน SAR ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 126187
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 146566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 146758
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 146801
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 146787
แบบฟอร์มเอกสาร
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 146383