ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.62 KB 266610
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 268530
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 282122
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 279292
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 267298
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 267178
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2563
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (เล่มเหลือง) 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.15 MB 18665
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 266460
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.7 KB 89822
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 89810
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.69 KB 89808
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.51 KB 266424
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.65 KB 266529
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.53 KB 266522
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.89 KB 266507
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.95 KB 266529
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.03 KB 266530
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 266523
แบบคำร้อง
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 266420
ขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 266422
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.86 KB 266408
คำร้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 266577
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 267249
งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 266452
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 266496
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 266858
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 266617
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 266498
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 266499
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 266800
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 266617
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 266763
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 266826
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 266643
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 266594
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 266609
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 266543
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 266536
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 266545
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 266562
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 266589
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 271899
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 267498
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 269271
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 268668
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 266666
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 270948
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 266700
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 267006
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 266627
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 266659
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 291321
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 278892
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 288534
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.52 KB 273315
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.68 KB 306366
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 268166
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.29 KB 287384
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 321686
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 268739
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 266650
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 266644
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 266686
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 266651
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 266835
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 266597
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 267194