ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.42 KB 2811
รายงานการประชุมข้าราชครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.39 KB 62284
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.62 KB 85183
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.96 KB 85073
ตัวอย่างแผนการสอน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 89953
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 89566
ไฟล์สมุดความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 85064
แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 85017
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2563
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (เล่มเหลือง) 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.15 MB 85524
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.21 MB 85354
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ1 - ป6 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 64751
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.84 KB 64741
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.93 KB 64738
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.77 KB 64766
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.68 KB 64749
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.65 KB 64753
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.65 KB 64744
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.6 KB 64761
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.3 KB 64767
แบบคำร้อง
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 85008
ขอหนังสือรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 85072
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 988.86 KB 85275
คำร้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 85152
งานธุรการ
ไฟล์สมุดบันทึกความดี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 71.03 KB 85064
งานบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55.09 KB 64952
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ครู (แบบใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.3 KB 85138
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 85318
บันทึกข้อความรายงานการเข้าอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 85043
งานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มสรุปโครงการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 85246
การเงินและงบประมาณ 2560
ใบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 85293
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 85138
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.15 KB 85057
เอกสารแบบฟอร์มนำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.17 KB 84925
งานสารสนเทศ
KPI ปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.23 KB 85201
โครงการปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 557.57 KB 84962
แบบบันทึกการใช้ห้องพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 363.35 KB 85305
โปรแกรมงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2561
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ต้น (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.14 MB 85325
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.65 KB 85292
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.5 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 355.4 KB 85118
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.4 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.24 KB 85215
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.79 KB 85054
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.06 KB 85361
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ป.1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.3 KB 85235
แบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 86990
แบบประเมินสมวรรถนะผู้เรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 986.5 KB 85160
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.38 MB 87284
แบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.17 MB 86236
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.ปลาย (เล่มเหลือง) 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.18 MB 84941
รูปแบบตัวอย่างหลักสูตรสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 86642
การจัดลำดับผลการเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.44 KB 85142
โปรแกรมคำนวณอายุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.62 KB 84958
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 308.42 KB 85071
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สี 85087
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.07 KB 93657
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.36 KB 85593
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.92 KB 96033
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.52 KB 87289
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.68 KB 102690
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.86 KB 85170
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.29 KB 88208
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.77 KB 92280
งานวิชาการ
รายงาน SAR ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 64738
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 86044
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.05 KB 85114
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผู้ปกครองกับโรงเรียน (การยืมหนังสือ) Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 85298
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 43.27 KB 84931
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 50.12 KB 85352
แบบฟอร์มการสรุปโครงการ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89 KB 84943
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 85334
แบบฟอร์มใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 99.78 KB 84955