เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อดั้งเดิม

พระปรีชาเฉลิมก่อตั้งมา

ให้นักเรียนเรียนกันบนศาลา

ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวัน

พระธรรมกิติมุนีคิดการไกล

สร้างที่เรียนหลังใหม่ให้เรียนกัน

อาคารศรีมงคลสงเคราะห์ปัจจุบัน

ทั้งโรงอาหารตึกอนุบาลริมเจ้าพระยา

อุปกรณ์การเรียนพร้อมครบครัน

ครูอาจารย์มีระดับขั้นปริญญา

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติจึงก้าวหน้า

แหล่งให้วิชาสอนสิ่งดีให้มีวินัย

นักเรียนทุกคนรักสามัคคีกัน

เชิดชูสถาบันที่มีแต่ให้

เมื่อทุกคนจบการศึกษาไป

ยังอาลัยโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (ซ้ำ)