พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

1. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมความเป็นไทย

2. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

   เป้าประสงค์(Goal)

1. โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย
2. ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
4. โรงเรียนมีการปฎิบัติโดยจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระและนำไปประยุกต์ขยายผลในครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแผนแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง