ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภาคภูมิความเป็นไทย  ก้าวไกล  ICT  บนวิถีชุมชน  สู่สากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ

การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม