วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

คุณภาพ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี บนวิถีความพอเพียง
 

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ

การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"ภูมิทัศน์ดี มีมารยาท"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"กตัญญู มีวินัย รู้ใช้เทคโนโลยี มีความพอเพียง"