ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


      โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่เลขที่  83  หมู่ที่  6  ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  11  กันยายน พ.ศ. 2476  โดยมี นายจำลอง ยวดลาด  เป็นครูใหญ่ โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  

ต่อมาในปี พ.ศ.2497  ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน  2  ไร่  1  งาน  88  ตารางวา  เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯ จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  โดยใช้เงิน กศศ.( กองสลากกินแบ่งรัฐบาล)  จำนวน  1,000,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา  505  (พิเศษ)   เป็นตึก  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2476

ในปี  พ.ศ. 2504  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  ขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  7  โดยเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในปีการศึกษา   2507

ในปี  พ.ศ.2506  ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2503  กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับ  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  รับผิดชอบเขตบริการ ตำบลบางศรีเมือง  หมู่ที่  3  หมู่ที่  4  และหมู่ที่  5

ปี พ.ศ.2540  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2541  พระเทพปริยัตยาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2 /28  พิเศษ  จำนวน  1  หลัง  รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เริ่มสร้างเมื่อ  15  มีนาคม  2541 แล้วเสร็จ ในเดือน ตุลาคม  2541 

        ปัจจุบัน  มีพื้นที่  11 ไร่  2  งาน  32  ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  3  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มี  ดร.คมคาย  น้อยสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการ