กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
x
ปีการศึกษา 2564

x
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6


วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ปีการศึกษา 2565  

x
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6