ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายวีระศักดิ์  บุตรแสง
การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายวีระศักดิ์  บุตรแสง
การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายกันตภณ สมบูรณ์นอก
การงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายวีระศักดิ์  บุตรแสง