ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึษาปีที่ 1
นายพีรภัทร หวังชม
 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายพีรภัทร หวังชม
 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายพีรภัทร หวังชม
 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายพีรภัทร หวังชม
 
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์