ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางมยุรี ไหลหรั่ง
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางมยุรี ไหลหรั่ง
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
 


วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
 
ดนตรี นาฏศิลป์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางมยุรี ไหลหรั่ง
ดนตรี นาฏศิลป์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางมยุรี ไหลหรั่ง
 
ดนตรี นาฏศิลป์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวไมตรี ทองมี
 
ดนตรี นาฏศิลป์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
ดนตรี นาฏศิลป์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวไมตรี ทองมี
ดนตรี นาฏศิลป์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวไมตรี ทองมี