ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายจารียุทธยา พันนุมา
 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายจารียุทธยา พันนุมา
 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจริยาภรณ์ สิงห์สาย
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจริยาภรณ์ สิงห์สาย