ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนงนุช คำจุล
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
 


วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนงนุช คำจุล
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์