ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์
 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวไพริน นารารักษ์
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์