ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวมนัสนันท์ ธนกูลอัครชัย
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายสุภเวช ดาวล้อม
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางปัญญานารถ กองแก้ว
 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวบุษบา สร้อยทอง
 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปวีณา สำเร็จกิจเจริญ