ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชา ระดับชั้น ครูผู้สอน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางลำพันธ์ ทองทวี
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายธีรพงษ์ ชูนาค
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศศิธร หนูทอง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวพินิจกุล หิตยะโส
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายเดชา   ปาลกะวงค์   ณ อยุทธยา