ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับสูง ป. 1 - 6 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (เป็นตัวเขตฯ แข่งขันในระดับภาค)
     1.1 เด็กชายธนดล  ชัยเดช ป.6
     1.2 เด็กชายดนุภพ  ประกอบลาภ ป.4
     1.3 เด็กชายนภมนฑล  สุริยะมณี ป. 6
2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป. 1 - 3 รางวัลระดับเหรียญเงิน
     2.1 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกิดปรางค์ ป.2
     2.2 เด็กหญิงศิริมา  ไชยโกฐ ป.2
3. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป. 4 - 6 รางวัลระดับเหรียญเงิน
     3.1 เด็กหญิงเปรมวดี  สิงห์ทอง ป.5
     3.2 เด็กหญิงอุษณิษา  พุกอ้วน ป.5
4. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้น ป. 4 - 6 รางวัลระดับเหรียญเงิน
     4.1 เด็กชายวรเวช  ยอดเสน่หา ป.5
     4.2 เด็กชายพรรษา  กิมพิทักษ์ ป.5 
ครูผู้ฝึกสอน
     1. นายวีระศักดิ์  บุตรแสง
     2. นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ
     3. นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก