ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
09 ต.ค. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
02 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครูประจำวิชา
02 ต.ค. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
01 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
25 ก.ย. 61 สรุปโครงการก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
24 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1 ทุกกลุ่มสาระฯ
ครูประจำวิชา
24 ก.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
17 ก.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
03 ก.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
01 ก.ย. 61 ถึง 29 ก.ย. 61 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
01 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น
ครูประจำวิชา
13 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 สัปห์ดาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 ถึง 29 ส.ค. 61 วัดความสามารถการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
งานบริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
งานบริหารงานทั่วไป
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 ก.ค. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
18 ก.ค. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61 สัปหาห์ห้องสมุด / วันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 ก.ค. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
05 ก.ค. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
03 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
งานบริหารงานทั่วไป
27 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติด
ครูเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร
20 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
19 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
10 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 วัดความสามารถการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
06 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
28 พ.ค. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 พ.ค. 61 กิจกรรมทำบุญวันพระ
1. ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
2. กิจกรรมสวดมนต์แปลหน้าเสาธง
3. รับประทานอาหารกลางวันโดยงดเนื้อสัตว์
ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
20 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
งานบริหารงานทั่วไป
15 พ.ค. 61 ถึง 30 เม.ย. 62 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน